noszka@lemarpol.pl 605-746-067 sklep internetowy z częściami

UDT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z art. 14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

W związku z powyższym powstaje obowiązek dla:

Importer: jest zobowiązany do uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń; bez wniosku importowego żaden podnośnik nie może wjechać na teren kraju;

Użytkownik: jest zobowiązany do zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym;

Konserwator: dotychczasowy technik serwisowy musi posiadać aktualne uprawnienia UDT; Operator: konieczność posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania wózkami widłowymi

Użytkownik który zgłasza wniosek o rejestracji wózka widłowego w UDT musi przedstawić następujące dokumenty:

znak jakości "B" lub certyfikat pochodzenia tabelę z parametrami technicznymi wózka
schemat instalacji hydraulicznej
schemat instalacji elektrycznej charakterystyka układu podnoszenia DTR ( Dokumentacja Techniczno Ruchowa )
Wniosek o przeprowadzenie badania Podczas badania technicznego które przeprowadza inspektor UDT są sprawdzane:

sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów - poprawność działania układu hamulcowego
nominalny czasu utrzymania ładunku
szczelność układu hydraulicznego
układ kierowniczy
mocowanie fotela i pasów bezpieczeństwa
poprawność działania sygnalizacji dzwiękowej
oświetlenie - oznakowanie wózka
sprawdzenie dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji Wózka.
Po pozytywnym przejęciu badań UDT, użytkownik wózka otrzymuje "Księgę rewizyjną urządzenia technicznego" W księdze zawarte są:

informacje o wózku
numer ewidencyjny wózka
informacje o użytkowniku wózka
wykaz załączonej dokumentacji technicznej
informacje o terminie ważności badań
protokł z badania wózka decyzja UDT zezwalająca na eksploatacje wózka
Badania Urzędu Dozoru Technicznego są ważne przez okres 1 roku.

UWAGA: PO ODEBRANIU ODPOWIEDNIEGO UPOWAŻNIENIA MOŻEMY PRZEPROWADZIĆ W PAŃSTWA IMIENIU WSZYSTKIE POWYŻSZE FORMALNOŚCI PAŃSTWO OTRZYMUJĄ WóZEK WIDŁOWY ZAREJESTROWANY I Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ